Regulamin serwisu www.autoserwis.oponeo.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.autoserwis.oponeo.pl.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 • a) Klient – osoba trzecia, która zawarła z OPONEO umowę kupna opon lub felg do pojazdów mechanicznych – przewidującą w szczególności że:
  • i)przedmiot sprzedaży zostanie dostarczony Klientowi pod adresem Serwisu;
  • ii)Serwis wykona na rzecz Klienta usługę Montażu.
 • b) Konto, Konto Serwisu – zbiór danych o Serwisie przechowywanych w obrębie serwisu (Panelu) www.autoserwis.oponeo.pl;
 • c) Montaż – usługa wykonywana przez Serwis na rzecz Klienta, polegająca na:
  • i)demontażu koła (lub kół) wskazanego pojazdu;
  • ii)wymianie opon lub felg w zdemontowanych kołach na dostarczone towary (zakupione przez Klienta od OPONEO);
  • iii)montażu i wyważeniu kół.
 • d) Panel, Autoserwis – serwis internetowy prowadzony przez OPONEO, dostępny pod adresem www.autoserwis.oponeo.pl;
 • e) Regulamin - niniejszy regulamin;
 • f) Rezerwacja – zgłoszenie Klienta przekazane do OPONEO, w szczególności za pośrednictwem serwisów internetowych prowadzonych przez OPONEO - w przedmiocie zamiaru zlecenia Montażu danemu Użytkownikowi w określonym terminie;
 • g) Serwis, Serwis Partnerski – osoba prowadząca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą, obejmującą w szczególności serwisowanie pojazdów mechanicznych (w tym montaż i wymianę felg oraz opon), która zawarła z OPONEO Umowę Serwisową;
 • h) Umowa Serwisowa - umowa o stałej współpracy, zawarta pomiędzy Serwisem a OPONEO – określająca w szczególności zasady świadczenia przez Serwis usługi Montażu na rzecz Klientów;
 • i) OPONEO - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy (85-145) przy ul. Podleśnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 275601, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, mająca kapitał zakładowy 13 936 000 złotych (wpłacony w całości), Tel: 52 341-88-00 lub 801-11-43-43, fax: 52 341-88-50, email: info@oponeo.pl;
 • j) Użytkownik – Serwis Partnerski korzystający z serwisu (Panelu) www.autoserwis.oponeo.pl.

§2 Rejestracja konta

1. Utworzenie Konta w Panelu przez Użytkownika może nastąpić poprzez:

 • a)wprowadzenie danych Użytkownika do Panelu przez OPONEO, zgodnie z odrębną umową;
 • b)wypełnienie przez Serwis formularza rejestracyjnego, dostępnego w obrębie Panelu, obejmującego następujące dane: nazwa serwisu, numer nip, e-mail, numer telefonu, miasto, kod pocztowy, ulica i nr domu – a także kliknięcie linku (odesłania) zawartego w wiadomości przesłanej automatycznie przez Panel. Adres email podawany przy rejestracji powinien być zgodny z adresem email wskazanym w Umowie Serwisowej.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Panelu powinien zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz polityki plików cookie.

§3 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Panelu

1. OPONEO udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Panelu możliwość korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j.):

 • a)zarządzanie danymi Użytkownika w obrębie Konta, w tym cennikiem Użytkownika;
 • b)przekazywanie informacji o otrzymanych Rezerwacjach, a także umożliwienie aktualizacji czynności dokonanych w związku z Rezerwacją (w tym: nr Rezerwacji, nazwy i statusu odbioru towarów niezbędnych do wykonania Montażu zgodnie z Rezerwacją, statusu Montażu, statusu płatności, rodzaju Rezerwacji, nazwiska Klienta, nr rejestracyjnego).

2. Powyższe usługi świadczone są odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w odrębnej Umowie Serwisowej. OPONEO nie nalicza w związku z usługami żadnego dalszego wynagrodzenia.

§4 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Zawarcie umów o świadczenie usług, o których mowa w §3 ust. 1, następuje poprzez zgłoszenie przez Klienta stosownego, indywidualnego żądania przekazu danych za pomocą sieci telekomunikacyjnej - co może nastąpić poprzez utworzenie Konta. Przedmiotowe umowy ulegają rozwiązaniu – poprzez wypowiedzenie przez jedną ze Stron w każdym czasie (co skutkuje usunięciem Konta). Stosowne oświadczenie może zostać przesłane OPONEO przez Użytkownika pocztą elektroniczną, na adres autoserwis@oponeo.pl.

2. Niezależnie od powyższego, Serwis zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań celem rozwiązania umów o świadczenie usług, o których mowa w §3 ust. 1 w okresie trwania Umowy Serwisowej.

3. Celem skorzystania z usług wskazanych w §3 ust. 1, Użytkownik powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny oraz wyświetlacz o minimalnej szerokości 320 pikseli, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

4. Zasady przechowywania przez OPONEO plików cookies na urządzeniach Użytkownika, a także dostępu OPONEO do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Panelu treści o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez OPONEO urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Użytkownika, OPONEO może uniemożliwić dostęp do tych treści.

6. Użytkownik zobowiązuje się do:

 • a)niekorzystania z Panelu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • b)niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Panelu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • c) korzystania z Panelu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz OPONEO;
 • d) niepodejmowania działań skutkujących naruszeniem praw osób trzecich;
 • e)podawania w obrębie Panelu danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych.
Naruszenie powyższych obowiązków, określonych w lit. a, b, c, d i e - może skutkować rozwiązaniem przez OPONEO umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną z Użytkownikiem.

7. W przypadku niezadowolenia ze sposobu świadczenia przez OPONEO usług wskazanych w §3 ust. 1 Regulaminu lub sposobu funkcjonowania Panelu, Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: autoserwis@oponeo.pl. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez OPONEO.

8. OPONEO ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, o których mowa w §3 ust. 1 na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach art. 471 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j.).

§5 Korzystanie z Panelu, zawartość i aktualizacja Konta

1. Strony zgodnie oświadczają, że w obrębie Konta powinny znaleźć się w szczególności następujące dane:

 • a)dane Użytkownika, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres, NIP oraz adres email;
 • b)adresy w których Użytkownik wykonuje działalność gospodarczą, w tym zwłaszcza świadczy usługę Montażu;
 • c)godziny w których Użytkownik wykonuje działalność gospodarczą, w tym zwłaszcza świadczy usługę Montażu w określonych adresach – w poszczególne dni tygodnia;
 • d)cennik Użytkownika – obejmujący w szczególności usługę Montażu, a ewentualnie też inne usług;
 • e)okresy, w jakich Użytkownik nie prowadzi działalności gospodarczej – i nie przyjmuje zleceń Montażu.
Powyższe dane, wskazane w lit. a, b, c, d i e - określają warunki świadczenia przez Użytkownika usługi Montażu na rzecz Klientów.

2. Dane Użytkownika zawarte w Koncie mogą być publikowane przez OPONEO w obrębie serwisów prowadzonych przez OPONEO – na warunkach określonych w Umowie Serwisowej.

3. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego logowania w Panelu, w tym monitorowania otrzymanych Rezerwacji. Domniemywa się, że Użytkownik zapoznał się z informacjami przekazanymi w ramach Panelu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2h (uwzględniając godziny, w których Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z ust. 1).

4. Użytkownik zobowiązuje się do:

 • a)wykonania usług Montażu zgodnie z dokonanymi Rezerwacjami, na zasadach zgodnych z:
  • i) umową Serwisową;
  • ii) warunkami wskazanymi w ust. 1, określonymi na chwilę otrzymania informacji o Rezerwacji – co następuje najpóźniej z chwilą zapisania informacji o Rezerwacji w Panelu.
 • b)niezwłocznego aktualizowania statusu Rezerwacji i Montażu którego dana Rezerwacja dotyczy, a także wszelkich innych danych w obrębie Konta – zgodnie ze stanem rzeczywistym.

5.Użytkownik może dowolnie edytować swe dane, zawarte w obrębie Konta, z zastrzeżeniem że dane o przerwach w prowadzonej działalności (zob. ust. 1 lit. e) powinny być wprowadzane najpóźniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest OPONEO. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności za pośrednictwem nr tel. 52 341 88 58 lub poczty elektronicznej pod adresem: autoserwis@oponeo.pl.

2. OPONEO przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO). W szczególności, OPONEO zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. OPONEO przetwarza dane osobowe Użytkowników zebrane w trybie określonym Regulaminem, celem:

 • a)realizacji umów z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza Umowy Serwisowej (m.in. w zakresie wystawienia faktury, prowadzenia korespondencji, obsługi ew. reklamacji itd.) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • b)wykonania ciążących na OPONEO obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • c)wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OPONEO lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany w ust. 1, a także zgodę na otrzymywanie od OPONEO informacji handlowych drogą elektroniczną. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

 • a)podanie danych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne OPONEO celem umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Panelu;
 • b)dane osobowe, o których mowa powyżej, mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy OPONEO będzie do tego uprawnione lub zobowiązane na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów. Odbiorcami danych mogą być: Klienci, użytkownicy serwisów OPONEO, firmy wysyłkowe, firmy księgowe, kancelarie prawne, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe;
 • c)dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez OPONEO przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj. zasadniczo przez okres trwania Umowy Serwisowej, a także okres przedawnienia wszelkich wynikających zeń roszczeń;
 • d)OPONEO nie dokonuje profilowania danych osobowych, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy);
 • e)Użytkownik ma prawo żądania od OPONEO dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • f)w przypadku, gdy przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody Użytkownika – Użytkownik może cofnąć zgodę w każdym czasie;
 • g)w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Zmiany regulaminu

1. OPONEO przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres uwidoczniony w Koncie - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

2. W razie braku akceptacji zmian, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §3 niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

§8 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów o świadczenie Usług) jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla OPONEO.

§1 Definicje

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez OPONEO informacji oraz dostępu OPONEO do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Użytkownika w formie plików Cookies.

2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:

 • a)Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Panelu;
 • b)Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez OPONEO, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez OPONEO za pośrednictwem Panelu;
 • c)Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem Panelu.
 • d)Polityka - oznacza niniejszą Politykę Plików Cookie, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • e)Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Panelu.

§2 Typy cookies

1. OPONEO za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Użytkownika informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

2. OPONEO wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

 • a) cookies sesyjne - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia;
 • b) cookies trwałe - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

3. Korzystanie przez OPONEO z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3 Cele wykorzystania cookies

1. OPONEO wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • a) uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnieniu sesji użytkownika w Panelu;
 • b) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Panelu;
 • c) zbierania informacji na temat parametrów ekranu Użytkownika.

Oponeo wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

 • a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem Google Analitics dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w celu analityki ruchu w Serwisie.

§4 Ustawienia

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne za pomocą Panelu.